2018. május 25. napjától személyes adat kezelésére az Európai Parlament és a Tanács 2016/679
számú rendeletében (továbbiakban: rendelet), valamint a 2011. évi CXII. törvényben (továbbiakban:
Info. tv.) meghatározottak alapján kerülhet sor.

A jelen adatkezelési tájékoztató az adatkezelő által kezelt személyes adatok kezelésére vonatkozó
tájékoztatást tartalmazza a fent írt rendeletnek és az Info. tv.-nek való megfelelőség érdekében.

Az Info. tv. értelmében:

személyes adat: az érintettre vonatkozó bármely információ

érintett: bármely információ alapján azonosított vagy azonosítható természetes személy;

azonosítható természetes személy: az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon,
különösen valamely azonosító, például név, azonosító szám, helymeghatározó adat, online azonosító
vagy a természetes személy fizikai, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális
azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a
műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása,
megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása
vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további
felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy
azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

címzett: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki
vagy amely részére személyes adatot az adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó hozzáférhetővé tesz;

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezet, aki vagy amely – törvényben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott
keretek között és feltételekkel – az adatkezelő megbízásából vagy rendelkezése alapján személyes
adatokat kezel;

hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes, határozott és megfelelő tájékoztatáson alapuló
egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy az akaratát félreérthetetlenül kifejező
más magatartás útján jelzi, hogy beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok kezeléséhez;

 

I. Az adatkezelő, az adatkezelő képviselőjének kiléte, elérhetőségei

1./ Az adatkezelő és az adatkezelő képviselőjének kiléte és elérhetőségei

 

Adatkezelő Adatkezelő képviselője
megnevezés: Adrab Kft. Fülöp László
cím: 7741 Nagykozár, Nap utca 7. 9600 Sárvár, Batthyány utca 45. II.
em. 3.
cégjegyzékszám: 02-09-077888
adószám: 02-09-077888
telefonszám: +36 70 421 4736 +36 70 421 4736
email cím: greenventer(kukac)greenventer.hu greenventer(kukac)greenventer.hu
honlap: https://wirplast.hu/

II. A személyes adatok kezelése

1./ Az adatkezelő által kezelt személyes adatokat

Az adatkezelő a csepregi.hu weboldalon keresztül a jelen tájékoztató mellékletében megjelölt személyes adatokat kezeli.

Az adatkezelő által kezelt személyes adatokra vonatkozó adatkezelés esetén az adatkezelés céljára, a
kezelt adatok körére, az adatkezelés időtartamára, az adatkezelés jogalapjára, az adatok forrására, a
címzettek meghatározására vonatkozó adatokat a jelen adatkezelési tájékoztató mellékletei
tartalmazzák.

2./ Hozzájárulás visszavonása

Tájékoztatjuk, hogy amennyiben az adatkezelés hozzájáruláson alapul, Ön, mint az érintett jogosult
arra, hogy a hozzájárulását bármikor, indoklás nélkül visszavonja az adatkezelőnek a jelen tájékoztató
I. 1./ pontjában írt bármely elérhetőségén. Tájékoztatjuk, hogy a hozzájárulás visszavonása nem érinti
a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

3./ Süti (cookies) tájékoztató

Tájékoztatjuk, hogy az adatkezelő által használt sütikre (cookies) vonatkozó tájékoztatást a „Süti
tájékoztató” tartalmazza.

4./ Profilalkotás

Tájékoztatjuk, hogy az adatkezelőtől független harmadik felek (Google Inc., Facebook Inc.) a
weboldalon profilalkotást végezhetnek, melynek keretében a weboldal látogatójának a weboldalon
mérhető viselkedéséről alkot képet annak érdekében, hogy részére célzott, személyre szóló
hirdetéseket tudjon megjeleníteni. A profilalkotás személyes adatok automatizált kezelésének
bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez
fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen személyes preferenciákhoz,
érdeklődéshez, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére
vagy előrejelzésére használják.

III. Az érintett jogai

Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok
helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat a személyes adatok kezelése
ellen, valamint joga van az adathordozhatósághoz, mely jogok a I. pontban írt elérhetőségeken
keresztül gyakorolhatóak.

Az érintette a fent írtakon túl panasszal fordulhat a felügyeleti hatósághoz.
Az érintett jogainak részletes kifejtését az alábbi pontok tartalmazzák.

1./ Hozzáférési jog

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy
személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult
arra, hogy az adatkezelő a rendelkezésére bocsássa a kezelt személyes adatokat, valamint az alábbi
információkat:
a) az adatkezelés céljai, jogalapja;
b) a kezelt személyes adatok köre;
c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték
vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi
szervezeteket; az adattovábbítás jogalapjáról;
d) a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam
meghatározásának szempontjai;
e) az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok
helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok
kezelése ellen;
f) valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
g) az adatok forrására vonatkozó minden elérhető információ;
h) amennyiben az adatkezelő olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is
– alapuló döntést hoz az érintett vonatkozásában, amely rá nézve joghatással járna vagy őt
hasonlóképpen jelentős mértékben érintené, ennek tényéről, valamint ilyen esetben legalább a
döntéshozatal során alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen
adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár;
i) profilalkotás alkalmazása esetén annak tényéről;
j) az érintett személyes adatainak kezelésével összefüggésben felmerült adatvédelmi incidensek
bekövetkezésének körülményeiről, azok hatásairól és az azok kezelésére tett intézkedésekről;

Amennyiben az adatkezelő az érintett fent írt jogait korlátozza, vagy megtagadja, úgy írásban
haladéktalanul köteles tájékoztatni az érintettet a korlátozás, vagy a megtagadás tényéről, jogi és
ténybeli indokairól, az érintettet az Info. tv. alapján megillető jogokról, azok érvényesítési módjáról,
így különösen arról, hogy az érintett a hozzáféréshez való jogát a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság közreműködésével is gyakorolhatja.

2./ Helyesbítéshez való jog

Az adatkezelő, ha az általa vagy az általa megbízott adatkezelő által kezelt adatok pontatlanok,
helytelenek vagy hiányosak, azokat – különösen az érintett kérelmére – haladéktalanul pontosítja,
vagy helyesbíti. Amennyiben az adatkezeléssel összeegyeztethető, az érintett jogosult arra, hogy kérje
a hiányos személyes adatok kiegészítését az általa rendelkezésre bocsátott adatokkal, vagy az
adatokhoz fűzött nyilatkozattal.

3./ A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő haladéktalanul törölje a rá vonatkozó
személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

a) az adatkezelés jogellenes, így különösen, ha az adatkezelés
aa) az Info. tv. 4. §-ban rögzített alapelvekkel ellentétes,
ab) célja megszűnt, vagy az adatok további kezelése már nem szükséges az adatkezelés céljának
megvalósulásához,
ac) törvényben, nemzetközi szerződésben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában
meghatározott időtartama eltelt, vagy
ad) jogalapja megszűnt és az adatok kezelésének nincs másik jogalapja,

b) az érintett az adatkezeléshez adott hozzájárulását visszavonja vagy személyes adatainak törlését
kérelmezi, kivéve, ha az adatok kezelését törvény, vagy helyi önkormányzati rendelet közérdeken
alapuló célból rendeli el, vagy az érintett vagy más személy létfontosságú érdekeinek védelméhez,
valamint a személyek életét, testi épségét vagy javait fenyegető közvetlen veszély elhárításához vagy
megelőzéséhez szükséges és azzal arányos, vagy ha az törvényben kihirdetett nemzetközi szerződés
végrehajtásához feltétlenül szükséges és azzal arányos, vagy azt az Alaptörvényben biztosított
alapvető jog érvényesítése, továbbá a nemzetbiztonság, a bűncselekmények megelőzése, felderítése
vagy üldözése érdekében vagy honvédelmi érdekből törvény elrendeli;
c) az adatok törlését jogszabály, az Európai Unió jogi aktusa, a Hatóság vagy a bíróság elrendelte;d) az Info. tv. 19. § (1) bekezdés b)–d) pontjában meghatározott időtartam eltelt;e) az érintett a saját helyzetével kapcsolatos okból tiltakozik a közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az érintett a
tiltakozik a közvetlen üzletszerzés érdekében történő adatkezelés, vagy a közvetlen üzletszerzéshez
kapcsolódó profilalkotás során megvalósuló adatkezelés ellen;
f) a személyes adatok gyűjtésére közvetlenül gyermekeknek kínált információs társadalommal
összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.
4./ Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak
valamelyike teljesül:
a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, helytállóságát vagy hiánytalanságát, és a kezelt
személyes adatok pontossága, helytállósága vagy hiánytalansága kétséget kizáróan nem állapítható
meg, a fennálló kétség tisztázásának időtartamára;
b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok
felhasználásának korlátozását;
c) ha az adatok törlésének lenne helye arra tekintettel, mert az adatkezelés jogellenes, de az érintett
írásbeli nyilatkozata vagy az adatkezelő rendelkezésére álló információk alapján megalapozottan
feltételezhető, hogy az adatok törlése sértené az érintett jogos érdekeit, a törlés mellőzését
megalapozó jogos érdek fennállásának időtartamára;
d) ha az adatok törlésének lenne helye arra tekintettel, mert az adatkezelés jogellenes, de az
adatkezelő vagy más közfeladatot ellátó szerv által vagy részvételével végzett, jogszabályban
meghatározott vizsgálatok vagy eljárások – így különösen büntetőeljárás – során az adatok
bizonyítékként való megőrzése szükséges, ezen vizsgálat vagy eljárás végleges, illetve jogerős
lezárásáig;
e) ha az adatok törlésének lenne helye arra tekintettel, mert az adatkezelés jogellenes, de a
nemzetközi adattovábbításra vonatkozó dokumentációs kötelezettség teljesítése céljából az adatok
megőrzése szükséges, az Info. tv. 25/F. § (4) bekezdésben meghatározott időpontig;
f) az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett
igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
d) az érintett a saját helyzetével összefüggő okból tiltakozott a közérdekű vagy az adatkezelőre
ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges
adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges
adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem
kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
Ha az adatkezelés az előzőek szerint korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás
kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez
vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az
Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

5./ A tiltakozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes
adatainak a közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében
végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő, vagy harmadik fél jogos
érdekeinek érvényesítéséhez szükséges adatkezelés ellen, ideértve a fent említett rendelkezéseken
alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább,
kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok
indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben,
vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra,
hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a
profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.

Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen,
akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódóan és a
2002/58/EK irányelvtől eltérve az érintett a tiltakozáshoz való jogot műszaki előírásokon alapuló
automatizált eszközökkel (pl.: email) is gyakorolhatja.

Ha a személyes adatok kezelésére tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból
kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson a rá
vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett
feladat végrehajtása érdekében van szükség.

6./ Adathordozhatósághoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott
személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja,
továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy
ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha:

a) az adatkezelés a személyes adatok vagy a személyes adatok különleges kategóriáira vonatkozó
hozzájáruláson, vagy olyan szerződésen alapul, amelyben az érintett az egyik fél; és
b) az adatkezelés automatizált módon történik; azzal, hogy
c) e jog gyakorlása nem sértheti a törléshez való jogra („az elfeledtetéshez való jog”) vonatkozó
pontban írtakat; továbbá adathordozhatósához való jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és
szabadságait; illetve az adathordozhatósághoz való jog nem alkalmazandó abban az esetben, ha az
adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának
keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges.

Az adatok hordozhatóságához való jog fent írtak szerinti gyakorlása során az érintett jogosult arra,
hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen
továbbítását.

7./ Az érintett jogainak érvényesítési módja

Minden érintett jogosult arra, hogy jogainak érvényesítése érdekében kezdeményezze a felügyeleti
hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés
helye szerinti tagállamban –, a felügyeleti hatóság vizsgálatát, illetve kérelmezze a felügyeleti
hatóság eljárásának lefolytatását.

Magyarországon a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság látja el a felügyeleti hatóság
jogait, melynek elérhetőségei:

 

 

név Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóság
székhely 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
postacím 1530 Budapest, Pf.: 5.
telefonszám +36 (1) 391-1400
faxszám +36 (1) 391-1410
központi elektronikus levélcím ugyfelszolgalat@naih.hu
honlap URL-je http://www.naih.hu

 

 

ügyfélszolgálat vagy közönségkapcsolat
elérhetősége
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóság Ügyfélszolgálata
telefonszám +36 (1) 391-1400
faxszám +36 (1) 391-1410
cím 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
postacím 1530 Budapest, Pf.: 5
online ügyintézés elérhetősége https://naih.hu/online-uegyinditas.html

Az érintett az adatkezelő, illetve – az adatfeldolgozó tevékenységi körébe tartozó adatkezelési
műveletekkel összefüggésben – az adatfeldolgozó ellen bírósághoz fordulhat, ha megítélése szerint
az adatkezelő, illetve az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó a
személyes adatait a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió
kötelező jogi aktusában meghatározott előírások megsértésével kezeli.

Az eljárást az illetékes törvényszék előtt kell megindítani azzal, hogy a pert az érintett – választása
szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja.

III. Az adatkezelő eljárása az érintettet megillető a személyes adatokra vonatkozó hozzáféréshez
való jog, a helyesbítéshez való jog, törléshez való jog vagy a személyes adat kezelésének
korlátozásához való jog, a tiltakozáshoz való jog, valamint az adathordozhatósághoz való jog
gyakorlása során

Ha az érintett kérelmét az adatkezelő elutasítja, az érintettet írásban vagy ha az érintett a kérelmet
elektronikus úton nyújtotta be, elektronikus úton, haladéktalanul tájékoztatja
a) az elutasítás tényéről, annak jogi és ténybeli indokairól, valamint
b) az érintettet e törvény alapján megillető jogokról, valamint azok érvényesítésének módjáról, így
különösen arról, hogy az adatkezelő, illetve a megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró
adatfeldolgozó által kezelt személyes adatok helyesbítésére, törlésére vagy ezen adatok kezelésének
korlátozására vonatkozó jogát a Hatóság közreműködésével is gyakorolhatja.

Az adatkezelő a kérelemben kért tájékoztatást és intézkedést díjmentesen kell biztosítsa.

Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt –
túlzó, az adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért
intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre észszerű összegű díjat számíthat fel, vagy
megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

 

Az adatkezelő a greenventer(kukac)greenventer.hu email címre kapcsolatfelvétel, vagy árajánlat kérés céljából érkező elektronikus levelekben megjelenő személyes adatokat az alábbi táblázatban megjelöltek szerint kezeli.

Adatkezelés célja A kezelt adatok A kezelt adatok forrása Az adatok kezelésének jogalapja Az adatok tárolásának időtartama Az adatok címzettjei Rendelet 13. cikk (2) e) pontja szerinti tájékoztatás
1 a greenventer(kukac)greenventer.hu elektronikus levelezési címre kapcsolatfelvétel, vagy árajánlat kérés céljából érkező elektronikus levelekre történő válaszadás elektronikus levélben megadott személyes adatok, az elektronikus levél tartalma, email cím érintett érintett hozzájárulása elektronikus levél adatkezelő részére történő hozzáférhetővé válást követő 1 év – weboldal szerkesztője, karbantartója (Virag Gyula e.v. (humanCursor), nyilvántartási szám.: 50221974, székhely: 1136 Budapest, Balzac u. 43.)
– tárhelyszolgáltató (INTELLISYS Kft., cégjegyzékszám: 13-09-180305, székhely: 2112 Veresegyház, Cserje utca 9.)
az adatok megadása nem kötelező, amennyiben az email címét, illetve a nevét az érintett nem adja meg úgy az adatkezelő a kapcsolatot nem tudja vele felvenni, az érintettet nem tudja azonosítani, részére nem tud válaszlevelet küldeni

Tájékoztatjuk, hogy az adatkezelő a kezelt személyes adatokat harmadik országban, vagy nemzetközi szervezet részére nem továbbítja.

Tájékoztatjuk, hogy a https://wirplast.hu/ weboldal használata során a webszerver automatikusan naplózza a felhasználó tevékenységét.

A naplózás során kezelt személyes adatokat az adatkezelő az alábbi táblázatban megjelöltek szerint kezeli:

Adatkezelés célja A kezelt adatok A kezelt adatok forrása Az adatok kezelésének jogalapja Az adatok tárolásának időtartama Az adatok címzettjei Rendelet 13. cikk (2) e) pontja szerinti tájékoztatás
1 a honlap használata során az egyes szolgáltatások működésének ellenőrzése, a visszaélések megakadályozása a meglátogatott oldal url címe, a látogató számítógépének IP címe, a látogatás időpontja érintett – 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése 14 nap – weboldal szerkesztője, karbantartója (Virag Gyula e.v. (humanCursor), nyilvántartási szám.: 50221974, székhely: 1136 Budapest, Balzac u. 43.)
– tárhelyszolgáltató (INTELLISYS Kft., cégjegyzékszám: 13-09-180305, székhely: 2112 Veresegyház, Cserje utca 9.)
– az adatok megadása a 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdésén alapul

Termékkategória